Curator van VG-cliënt

Janneke is een mevrouw van 67 jaar. Ze is verstandelijk beperkt en heeft ook een lichte lichamelijke beperking. Verder kan zij ook niet spreken. Zij maakt gebruik van een spraakcomputer op haar niveau en woont beschermt in een instelling.

Janneke is lang geleden al onder curatele gesteld. Tot voor kort was haar oudere broer haar curator. Nu hij steeds meer moeite krijgt met de verantwoording van de zorg voor zijn zuster heeft hij Adri Sjoerdsma van SMOUT gevraagd de curatele van hem over te nemen. Samen hebben ze hiervoor een verzoek ingediend bij de kantonrechter. Inmiddels is de kantonrechter akkoord gegaan met wijziging van de curator.

Voor de overdracht van de curatele van de broer van Janneke aan Adri, moet er door haar broer een tussentijdse rekening en verantwoording opgemaakt worden. Op verzoek van de broer stelt SMOUT dit stuk voor hem op aan de hand van de aangeleverde financiële informatie. Dit heeft als voordeel dat er voor ons direct duidelijkheid is over de financiële situatie van Janneke.

De laatste rekening en verantwoording vormt voor ons tegelijk de basis voor de boedelbeschrijving. Het opmaken van een boedelbeschrijving is verplicht bij de wijziging van curator of beschermingsbewindvoerder.

Jaarlijks stelt de instelling waar Janneke verblijft een ondersteuningsplan op waarin beschreven staat welke ondersteuning verlangd wordt, wat men met de ondersteuning wil bereiken en hoe de instelling de ondersteuning aanbiedt. Als curator vervuld Adri *) hierin een belangrijke rol bij het maken en bewaken van de afspraken.

Binnen het ondersteuningsplan is ook een financieel plan opgenomen, zodat voor haar zorginhoudelijk verantwoordelijke en ons alle afspraken duidelijk vastliggen. SMOUT regelt alle inkomsten en uitgaven van Janneke. Omdat zij in een instelling verblijft is dat behoorlijk overzichtelijk.
We hebben besloten dat Janneke zelf alleen wat contant geld tot haar beschikking heeft, zodat zij wel enkele boodschapjes kan doen, naar de kapper kan, de taxi kan betalen en collectegeld heeft. Dit wordt aan haar gegeven wanneer ze er direct gebruik van maakt. De overige dagelijkse uitgaven worden geregeld via een leefgeldrekening waarvan de zorginhoudelijk verantwoordelijke de pas beheert. Over deze uitgaven zijn apart afspraken vastgelegd. Bij afwijkende uitgaven wordt eerst overleg gepleegd met ons. Er is regelmatig contact via mail en telefoon met de zorginhoudelijk verantwoordelijke over het welzijn van Janneke. Daarnaast wordt Janneke minimaal elk kwartaal bezocht. Janneke heeft weinig familie meer en daarom wordt zij ook op of rond haar verjaardag en andere belangrijke dagen bezocht.

Naast de financiële zaken is het van groot belang om bij de aanvang van de (overname van de) curatele te beoordelen of de zorgindicatie van de cliënt wel overeenkomt met de omschrijving van de lichamelijke en psychische toestand in het ondersteuningsplan. In het geval van Janneke hebben we gevraagd om een herindicatie omdat Janneke duidelijk meer hulp nodig heeft dan er in haar zorgindicatie omschreven staat.
De gezondheid van Janneke is de laatste jaren nogal achteruit gegaan en daarom was er sprake van veel dokters- en ziekenhuisbezoek. Ook dit wordt goed gecommuniceerd met de zorginhoudelijk verantwoordelijke en waar nodig gaan wij mee naar de dokter. Een incidenteel doktersbezoek van ons, waarbij besluiten moeten worden genomen over de behandeling, valt binnen de normale werkzaamheden. We zijn er als curator immers ook om haar persoonlijke belangen te behartigen.

Een regelmatig doktersbezoek van Janneke moet in principe geregeld worden door de instelling. Wanneer dat niet lukt en er hiervoor ook geen mantelzorg door familieleden mogelijk is, kunnen wij voorzien in een begeleider. Het gaat daarbij echter niet meer om de normale werkzaamheden van de curator. De extra werkzaamheden worden dan ook apart in rekening gebracht. Hierbij bekijken we uiteraard wel of het kosten betreft voor Janneke of voor de instelling.

Omdat er in de situatie van Janneke sprake is van curatele, willen wij goed op de hoogte zijn van haar gehele welzijn om zo de best mogelijke oplossingen te kunnen zoeken of beslissingen te nemen. Het gaat dus om (veel) meer dan het financiële beheer!

Binnen de huidige ontwikkelingen in de zorg is het van steeds groter belang om een juiste zorgindicatie te bepalen. Een te lage indicatie betekent dat onze cliënt minder zorg ontvangt dan zij nodig heeft.

Tegelijk moet er ook geen onnodig beslag gelegd worden op de beschikbare tijd van de hulpverlener of instelling. Dit zie je terug in het aantal geplande gesprekken met de instelling: gezien de leeftijd van Janneke is er geen sprake meer van verdere ontwikkeling. Als de juiste zorgindicatie van toepassing is kunnen we het aantal zorgbesprekingen beperken tot éénmaal per jaar.

 

*) Een curator is altijd een natuurlijk persoon. Bij SMOUT Betrokken Bescherming is dat altijd Adri Sjoerdsma. Als bewindvoerder kunnen zowel Adri als Peter Sjoerdsma benoemd worden.