Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING SMOUT BETROKKEN BESCHERMING V.O.F. (MAART 2019)

DOEL GEGEVENSVERWERKING

Wij gebruiken de volgende grond voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust (artikel 1:378 BW, 1:431 BW en artikel 1:450 BW e.v.) – uit deze artikelen blijkt dat de wettelijke vertegenwoordiger de materiële en/of immateriële belangen vertegenwoordigd van de betrokkene.

ONTVANGERS EN BEVEILIGING

De gegevens die Smout Betrokken Bescherming ontvangt worden door middel van Onview verwerkt. Dit systeem wordt door Linfosys beheerd. Met deze partij hebben wij een overeenkomst gesloten, zodat vastgelegd is dat ook deze partij zich aan de regels van de AVG houdt.

De persoonsgegevens die door Smout worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens worden beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN

De volgende gegevens kunnen worden verwerkt om de taak van de bewindvoerder goed te laten verlopen:

 • Naam- en adresgegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadressen
 • BSN (Burgerservicenummer) en geboortedatum
 • Gegevens over uw gezinssituatie
 • Specifieke financiële gegevens, inkomsten en uitgaven vorderingen en vermogen
 • Medische gegevens indien deze nodig zijn voor het uitoefenen van de werkzaamheden (bij mentorschap of curatele)
 • Gegevens over uw inkomsten en uitgaven
 • Gegevens over uw vermogen en schulden
 • Betaal- en transactiegegevens
 • Correspondentie rondom financiële zaken, bijvoorbeeld e-mails of telefoongesprekken en/of notities

BIJZONDERE GEGEVENS

Smout Betrokken Bescherming vraagt nooit om bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens over uw afkomst, geloof of gezondheid tenzij dit een gerechtvaardigd belang is. Het kan zijn dat u ons bijzondere persoonsgegevens geeft zonder dat we daarom vragen of doordat een derde partij ons deze gegevens toestuurt. Indien deze gegevens niet van belang zijn bij het uitvoeren van ons werk, dan gebruiken we deze niet.

OPSLAGPERIODE

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende van de looptijd van de onderbewindstelling. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van ons werk. In veel gevallen hebben we een wettelijke plicht om gegevens te bewaren. In het algemeen is deze wettelijke plicht 10 jaar. Dit geldt ook nadat de onderbewindstelling is beëindigd.

UW RECHTEN

U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld recht op inzage in uw gegevens. U heeft het recht om te allen tijde uw gegevens op te vragen die Smout verwerkt. Dit doet u door een e-mail te sturen naar info@smoutbetrokkenbescherming.nl. U ontvangt binnen maximaal één maand een overzicht van uw gegevens

RECHT OP RECTIFICATIE

Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft dan het recht om dit te laten wijzigen door Smout.

RECHT OP WISSEN VAN GEGEVENS

Indien u niet langer wilt dat Smout gegevens heeft vastgelegd, dan heeft u het recht op het laten wissen van deze gegevens. Smout mag uw gegevens niet wissen indien de persoonsgegevens nog nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of als Smout deze gegevens moet bewaren op basis van een wettelijke grondslag.

RECHT OP HET INDIENEN VAN EEN KLACHT

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Smout niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.

VERSTREKKEN VAN GEGEVENS AAN DERDEN     

Smout verwerkt uw persoonsgegevens op grond van gerechtvaardigd belang, namelijk als wettelijk vertegenwoordiger. Wij verstrekken uw gegevens niet zomaar aan derden. Dat mogen wij wel doen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

Smout behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Smout dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek, procedure of om de rechten, eigendom of veiligheid van Smout te beschermen en te waarborgen. Daarbij trachten wij altijd uw privacy te respecteren.

WIJZIGING VAN DE PRIVACY VERKLARING

De privacyverklaring kan gewijzigd worden door wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. Deze meest actuele verklaring is tevens gepubliceerd op onze website.

HOE DIENT U EEN KLACHT IN?

Als wij gegevens van u verzamelen en u ontevreden bent over deze privacyverklaring of de wijze waarop Smout met uw gegevens omgaat kunt u een klacht indienen bij de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

Telefoonnummer: 088 – 1805 250

De Autoriteit Persoonsgegevens is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 15.00 uur. U betaalt uw gebruikelijke telefoonkosten.

VRAGEN

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.

WETTEN EN REGELS

 • Titel 16 Burgerlijk Wetboek Boek 1
 • Titel 19 Burgerlijk Wetboek Boek 1
 • Titel 20 Burgerlijk Wetboek Boek 1
 • Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren
 • Aanbevelingen meerderjarigenbewind, vastgesteld door het LOVCK&T op 7 september 2018
 • Aanbevelingen mentorschap, vastgesteld door het LOVCK op 8 juni 2015
 • Aanbevelingen curatele, vastgesteld door het LOVCK op 8 juni 2015

GRONDSLAGEN

De AVG kent 6 grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens:

 1. Toestemming van de betrokken persoon
 2. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
 3. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting
 4. De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen
 5. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag
 6. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen

BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS

Extra gevoelige gegevens over u worden als bijzondere persoonsgegevens aangemerkt. Het gaat dan om uw afkomst of etniciteit, godsdienst, seksuele voorkeur, politieke opvatting, gezondheid, lidmaatschap van een vakbond, strafrechtelijk gedrag, genetische gegevens en biometrische gegevens

WANNEER WE WEL BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN

Er zijn in hoofdlijn een aantal situaties waarbij we bijzondere persoonsgegevens gebruiken.

 • Uw afkomst (legitimatiebewijs)
 • Gegevens omtrent uw gezondheid (indien er sprake is van mentorschap of curatele)
 • Gegevens omtrent uw gezondheid (facturen van uw zorgverzekering)
 • Strafrechtelijke persoonsgegevens (boetes, strafbeschikkingen e.d.)

CENTRAAL CURATELE- EN BEWINDREGISTER

In het centraal curatele- en bewindregister (CCBR) zijn mensen geregistreerd die onder curatele of bewind geplaatst zijn.

Indien u vragen heeft over deze privacy verklaring, neemt u dan contact op met ons. Onze contactgegevens zijn:

Telefoonnummer:     058 – 257 1000 (ma, di, do en vrijdag 10.00 – 12.00 uur)
E-mail:                      info@smoutbetrokkenbescherming.nl
Website:                   www.smoutbetrokkenbescherming.nl
Postadres:                Postbus 2501, 8901 AA Leeuwarden

Logo Smout + Reclame Uiting