Beschermingsbewind

Beschermingsbewind

Beschermingsmaatregelen
Iedere meerderjarige persoon in Nederland heeft het recht zelfstandig zijn zaken te regelen en beslissingen te nemen. Bij financiële zaken gaat het dan bijvoorbeeld om het kopen van een TV, het huren van een huis of het afsluiten van een abonnement of lening.
Er zijn  mensen die de gevolgen van deze keuzes en daden niet goed kunnen overzien vanwege lichamelijke of psychische beperkingen. Dat kan een tijdelijke situatie zijn, maar vaak ook blijvend. Om te voorkomen dat deze mensen daardoor in grote problemen komen, zijn in de wetgeving beschermingsmaatregelen opgenomen. Door de toepassing van beschermingsbewindvoering wordt de betreffende persoon officieel handelingsonbevoegd verklaard voor duidelijk beschreven handelingen.

Onderbewindstelling
Als maatregel ter bescherming tegen (verdere) financiële problemen dient de onderbewindstelling: Door de kantonrechter wordt een beschermingsbewindvoerder benoemd. De beschermingsbewindvoerder regelt de zogenaamde vermogensrechtelijke belangen van de onderbewindgestelde. Soms gaat het daarbij om een deel van de bezittingen zoals een huis of waardevolle schilderijen, maar meestal gaat het om alle bezittingen, inkomsten en uitgaven.

Het is niet zo dat de betrokkene niets meer te zeggen heeft over de bezittingen en inkomsten. De bewindvoerder heeft de opdracht beslissingen zoveel als mogelijk te nemen in overleg met de betrokkene, maar uiteindelijk neemt de bewindvoerder de beslissingen.

Benoeming van de bewindvoerder
Beschermingsbewind kan worden aangevraagd door de betrokkene zelf, de echtgenoot of partner, naaste familieleden of de zorginhoudelijk verantwoordelijke.
De aanvraag wordt gedaan bij de kantonrechter. Deze benoemt een beschermingsbewindvoerder. De kantonrechter houdt ook toezicht op de bewindvoerder. Na de benoeming moet de bewindvoerder eerst een boedelbeschrijving maken en inleveren bij de kantonrechter. Het gaat daarbij om de bezittingen, schulden, inkomsten en uitgaven van de betrokkene.

Werkzaamheden van de beschermingsbewindvoerder
De bewindvoerder heeft als opdracht om alle beheershandelingen uit te voeren. Dit is alles wat te maken heeft met het in stand houden van het vermogen van de betrokkene. De onderbewindgestelde mag daarin niet meer beslissen.
Voor beschikkingshandelingen moeten de bewindvoerder en de betrokkene het samen eens worden. Het gaat daarbij om de verkoop of aankoop van zaken. Wanneer ze het niet eens zijn, wordt in het uiterste geval de kantonrechter om een beslissing gevraagd.

In de praktijk bestaan de werkzaamheden van de bewindvoerder uit:
–  Begeleiding van de aanvraag van het bewind en de begeleiding van de cliënt bij de zitting van de kantonrechter.
–  Beschrijving van de bezittingen, schulden, inkomsten en uitgaven van de cliënt binnen drie maanden na de benoeming.
–  Opstellen en bespreken van een budgetberekening waaruit het beschikbare leefgeld bepaald en vastgelegd wordt.
–  Aanvragen van uitkeringen, toeslagen en kwijtscheldingverzoeken en regelen van de bankzaken.
–  Beslissen over extra uitgaven door de cliënt boven het leefgeld.
–  Regelen van onderhoud en andere vormen van beheer van de bezittingen.
–  Treffen van afbetalingsregelingen voor niet-problematische schulden.
–  Aangifte van de inkomstenbelasting box 1 over het laatste jaar en in de toekomst.
–  Jaarlijks rekening en verantwoording afleggen aan de cliënt en kantonrechter.
–  Regelmatig contact met de cliënt onderhouden.

Andere werkzaamheden zijn ook mogelijk, zoals aangiften inkomstenbelasting box 1 over eerdere jaren, verkoop van onroerend goed, begeleiding van de cliënt naar zittingen van de kantonrechter (anders dan bij de aanvraag van het bewind) en hulp bij ingewikkelde nalatenschappen. Dit zijn extra werkzaamheden die niet tot het normale werk behoren.

Vergoeding
De bewindvoerder heeft recht op een vergoeding van de gemaakte kosten en beloning voor zijn werkzaamheden. Over de hoogte van deze vergoeding en beloning is een regeling opgemaakt door de staatssecretaris van Veilgheid en Justitie. Wij hanteren voor de vergoeding deze regeling. De hoogte van de bedragen vindt u bovenaan deze website onder de kop “werkwijze” –> “tarieven”.
Wanneer de onderbewindgestelde geen of heel weinig eigen vermogen heeft en een inkomen heeft op of rond het bijstandsniveau, kan voor de kosten van het bewind vaak een beroep gedaan worden op een uitkering uit de bijzondere bijstand. De bewindvoerder onderzoekt of dit mogelijk is en verzorgt ook de aanvraag van bijzondere bijstand.